Group Photos

Group Photo, July 3, 2024. From left to right: Dr. Naser Vosoughi, Zeyu Cheng, Dr. Zhi Cao, Dr. Majid Mehrasa, Lars Bjorndal, Prof. Mi, Sowjanya Malleshaiah, Lokesh Bharadhwaj, Dr. Mustafa Al Sakka, Prof. Jae Suk Lee.

Workshop on March 2, 2024

Ribbon cutting and dedication ceremony of the Caili & Danile Chang Center for Electric Drive Transportation

December 11, 2024: Dedication and Ribbon Cutting Ceremony of the Caili & Daniel Chang Center for Electric Drive Transportation. From left to right, SDSU vice president Adrienne Vargas, College of Engineering Dean Eugene Olevsky, Donnor Caili & Daniel Chang, Prof. Mi, and Senior Director Kae Carinder.

Group Photo SDSU

Group Photo, December 14, 2017, SDSU Hepner Hall.
From left to right, front row: Dr. Yunlong Shang, Chenwen You, Kangxi Zhu, Dr. Yiming Zhang, Prof. Ym Young, Prof. Chris Mi, Dr. Hua Zhang, Prof. Wen Ding, Dr. Chong Zhu; second row:Tianze  Kan, Prof. SY Choi, Prof. Nannan Zhao, Dr. Fei Lu, Zhengchao Yan, Ziwei Liang. Missing from picture: Dr. Chenwen Cheng.

Group Photo SDSU

Group Photo, June 9, 2016.
From left to right: Ruikun Mai, Yunlong Shang, Xianzi Gong, Jufeng Yang, Shuai Mao, Fei Lu, Hua Zhang, Chenwen You, Bing Xia, Tianze Kan.

Photo UM Dearborn

Power Group Fall 2012. Um-Dearborn IVAS.
Left to right: Front row: Jun Xu, Xiaoyong Zhu, Dr. Chen Zheng, Junjun Deng, Rui Xiong, Prof. Mi, Dr. Jiangui Li, Yanzi Wang, Chenwen You, Chengcheng Gao, Xianzhi Gong; Back row: Dr. Sideng Hu, Dr. Siqi Li, Weihan Li, Lei Jiang, Dr. Junhua Wang, Dr. Tommy Nguyen, Xin Chen, Zhou Jia, Min Ye, Xiaohua Zhang; (Missing from Photo: Guangxu Zhou, Bing Xia, Burat Murat, Sung Yoon Jung).

2010

Power Group Summer 2010.
Left to right: Joseop Kim, Bingzhan Zhang, Yan Yang, Zhiguang Zhou, Chen Luo, Prof. Chris Mi, Chris Semanson, Ranran Liu, Zheng Chen, Xianzhi Gong, Jing Li (Xiaofeng’s wife), Xiaofeng Ding, and Jeongho Yu; (Missing from Photo: Kevin Bai, Mariano Filippa, Sekhar Mohanty and Prasanna Srisailan).

Group Photo 2010

Plugin Hybrid Electric vehicle Research at the Power Electronics Laboratory

family
Power Group With Family, July 2009.
From right to left: Xi Zhang’s wife, Xi Zhang, Siqi Li, Chris Mi, Jonathan, Hua Bai, Juliana, XiaofenG DIng, Leyue Zhang, Ruifang Liu, Yuhong FU, Pingan HE, Ling Luo, Bingzhan Zhang, Yan Yang, Chen Luo, Changhong Liu, Ziling Nie, Yong Zhang, Zheng Chen.


Group Photos, Circa 2002 ~ 2004.