Home    Publications   Research Projects    Honors and Awards 

Visit additional photos gallery here

Power Group Fall 2012.
Left to right: Front row: Jun Xu, Xiaoyong Zhu, Dr. Chen Zheng, Junjun Deng, Rui Xiong, Prof. Mi, Dr. Jiangui Li, Yanzi Wang, Chenwen You, Chengcheng Gao, Xianzhi Gong; Back row: Dr. Sideng Hu, Dr. Siqi Li, Weihan Li, Lei Jiang, Dr. Junhua Wang, Dr. Tommy Nguyen, Xin Chen, Zhou Jia, Min Ye, Xiaohua Zhang; (Missing from Photo: Guangxu Zhou, Bing Xia, Burat Murat, Sung Yoon Jung)

Power Group Summer 2010.
Left to right: Joseop Kim, Bingzhan Zhang, Yan Yang, Zhiguang Zhou, Chen Luo, Prof. Chris Mi, Chris Semanson, Ranran Liu, Zheng Chen, Xianzhi Gong, Jing Li (Xiaofeng's wife), Xiaofeng Ding, and Jeongho Yu; (Missing from Photo: Kevin Bai, Mariano Filippa, Sekhar Mohanty and Prasanna Srisailan)

Plugin Hybrid Electric vehicle Research at the Power Electronics Laboratory.
 


You are visitor statistics since September 2002.

Last updated on June 30, 2015 04:20 PM